Interaktív térkép

A térkép elérhető az UNESCO Világörökség honlapon, a következő helyen:
http://www.vilagorokseg.hu/
portal/
helyszinek.php

A Világelékezet magyar elemeihez kapcsolódó képek letöltése

A Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága működési rendje

A bizottság feladatköre

A Bizottság a Magyar UNESCO Bizottság által létrehozott szakmai testület a magyar dokumentum-örökségre vonatkozó szakmai koncepciók kidolgozására és érvényesítésére. Rendszeres feladata a Magyar UNESCO Bizottság felhívása nyomán folyamatosan beérkező felterjesztések elbírálása, helyi, országos és a nemzetközi jelentőségük megítélése az UNESCO Világemlékezet programja által meghatározott elvek szerint. Az elveknek megfelelően kezeli a Nemzeti Emlékezet listáját és dönt az arra érdemes tételek nemzetközi fölterjesztéséről. A Bizottság e tevékenységével közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a magyar dokumentum-örökség meghatározásához, a társadalmi tudatosság növeléséhez, a megőrzési technikák tökéletesedéséhez, a széleskörű hozzáférés biztosításához és az ehhez szükséges struktúrák további kiépüléséhez. A bizottság lehetősége szerint folyamatosan gondoskodik a világemlékezet-program megismertetéséről a tömeg-, és a szakmai kommunikációban

Tagok, tisztségviselők

A bizottság tagokból áll, az elnökkel az élén. Az elnök, a tagokkal és a Magyar UNESCO Bizottsággal együttműködve gondoskodik a bizottság tevékenységének megszervezéséről, adminisztrálásáról, kommunikálásáról. A tagok a magyar dokumentum-örökség sokféleségének megfelelően többféle szakma és kulturális örökségi terület képviselőiből verbuválódnak, a minél szélesebb rálátás biztosítása érdekében. Ők, szakmai kompetenciájuknak megfelelően, figyelemmel kísérik a területükön folyó örökség-képző tevékenységet, és tanácsaikkal segítik a folyamatot.
A bizottság tagjainak fölkéréséről, az elnök kijelöléséről, a feladatokról és a mandátum időtartamáról a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára dönt.

Ülések

Az UNESCO Világemlékezet program tevékenységi rendjét is figyelembe véve, a Bizottság évente két ülést tart, egyet az év elején, egyet pedig az év második felében. Indokolt esetben rendkívüli ülés összehívására is mód van. A tagok meghívásáról a Magyar UNESCO Bizottság gondoskodik. Szükség esetén a bizottság külső szakértőket is meghívhat ülésére.

Listák, fölterjesztések

A Nemzeti Emlékezet Listájára történő fölterjesztés folyamatos. A dokumentumok elbírálására az éven kétszer összehívott rendes üléseken kerül sor. Az ülések előtt egy hónappal beérkezett fölterjesztések az aktuális ülés napirendjére még fölkerülnek, a későbbiek csak a következőre. A Világemlékezet Listára való fölterjesztésről a Nemzeti Emlékezet Listára felvett új tételek együttes figyelembevételével, minden páros évben dönt a Bizottság az év eleji első ülésen. Ezután – március 1-ig – kerül sor a kiválasztott tétel(ek)-nek az UNESCO előírása szerinti előkészítésére a fölterjesztők aktív részvételével. A nemzetközi fölterjesztést a Magyar Nemzeti Bizottság jegyzi és küldi el Párizsba március 31-ig.

Kihirdetés

A Nemzeti Emlékezet Listára fölkerült új tételek közzétételére sajtónyilvánosság előtt, a Kulturális Örökség Napján, minden év szeptember 3. vasárnapján kerül sor a Magyar UNESCO Bizottság által rendezett ünnepi alkalommal. A Világemlékezet Listára fölkerült tétel(ek) fölvételének kihirdetése páratlan években történik a párizsi bejelentés nyomán, szintén ünnepi alkalommal. Ezeken az eseményeken a Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága is részt vesz.

Egyéb tevékenységek

A Bizottság, a felsorolt tevékenységen túl, kezdeményezhet konferenciák, kiállítások megrendezését, kiadványok megjelentetését, s minden olyan rendezvény megtartását, amely a világ és benne Magyarország dokumentum-örökségének széleskörű megismerését és a kulturális örökségvédelem gondolatának megismertetését szolgálja. A Bizottság, a Magyar Nemzeti Bizottság honlapjához kapcsolódva, önálló honlapot tart fönn, amelyen folyamatosan hírt ad tevékenységéről.